Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), w związku z realizacją XXIV NAUKOWEGO ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO „SALUS AEGROTI SUPREMA LEX”:

 1. Dane Administratora Danych Osobowych: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, 00-238 Warszawa, ul. Długa 16.
 2. Dane Inspektora Ochrony Danych: iodo@ptfarm.pl, +48 22 831 15 42.
 3. Cele i podstawa prawna przetwarzania: przeprowadzenie XXIV NAUKOWEGO ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO „SALUS AEGROTI SUPREMA LEX”: organizowanego przez Katedrę i Zakład Farmacji Stosowanej i Społecznej, ul.Chodźki 1, 20-093 Lublin i udokumentowania jego przebiegu oraz w celach promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c), e) RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia Zjazdu – niepodanie danych osobowych lub brak akceptacji zasad organizacji Zjazdu skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Zjeździe.
 5. Wizerunek Uczestników w formie zdjęć, nagrań wideo i audio-wideo, transmisję przez Internet, także online, na plakatach, w ulotkach, broszurach i folderach, w tym także opatrzonych imieniem i nazwiskiem, może być umieszczany w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie wydarzenia Zjazdu oraz serwisach otwartych, zamkniętych i na portalach społecznościowych Facebook, Instagram itp. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Materiały, w tym wideo, nie naruszą dóbr osobistych Uczestników. Przetwarzanie wizerunku nie jest ograniczone czasowo ani terytorialne. Uczestnikom nie przysługują roszczenia, w tym również o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania wizerunku dla wyżej wskazanych potrzeb Administratora danych.
 6. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora oraz podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do momentu zrealizowania celów przetwarzania tj. Zjazdu oraz ustania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa (m. in. przez czas niezbędny do rozpatrzenia ewentualnych roszczeń). Dane będą także przechowywane w oficjalnych serwisach internetowych po jego zakończeniu, do celów promocyjnych i wizerunkowych.
 8. Prawa osób, których dane dotyczą: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cele, dla których dane osobowe zostaną zebrane.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.
 1. Dane Administratora Danych Osobowych: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, 00-238 Warszawa, ul. Długa 16.
 2. Dane Inspektora Ochrony Danych: iodo@ptfarm.pl, +48 22 831 15 42.
 3. Cele i podstawa prawna przetwarzania: przeprowadzenie xxiv naukowego zjazdu polskiego towarzystwa farmaceutycznego „salus aegroti suprema lex” organizowanego przez Katedrę i Zakład Farmacji Stosowanej i Społecznej, ul.Chodźki 1, 20-093 Lublin i udokumentowania jego przebiegu oraz w celach promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c), e) RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia Zjazdu – niepodanie danych osobowych lub brak akceptacji zasad organizacji Zjazdu skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Zjeździe.
 5. Wizerunek Uczestników w formie zdjęć, nagrań wideo i audio-wideo, transmisję przez Internet, także online, na plakatach, w ulotkach, broszurach i folderach, w tym także opatrzonych imieniem i nazwiskiem, może być umieszczany w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie wydarzenia Zjazdu oraz serwisach otwartych, zamkniętych i na portalach społecznościowych Facebook, Instagram itp. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Materiały, w tym wideo, nie naruszą dóbr osobistych Uczestników. Przetwarzanie wizerunku nie jest ograniczone czasowo ani terytorialne. Uczestnikom nie przysługują roszczenia, w tym również o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania wizerunku dla wyżej wskazanych potrzeb Administratora danych.
 6. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora oraz podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do momentu zrealizowania celów przetwarzania tj. Zjazdu oraz ustania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa (m. in. przez czas niezbędny do rozpatrzenia ewentualnych roszczeń). Dane będą także przechowywane w oficjalnych serwisach internetowych po jego zakończeniu, do celów promocyjnych i wizerunkowych.
 8. Prawa osób, których dane dotyczą: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cele, dla których dane osobowe zostaną zebrane.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.